مهر

هر کسی گزیده ی میل است در جام مرامش /هرکسی گزیده ی حس است در جام خیالش

آذر 96
2 پست
اسفند 93
10 پست
بهمن 93
30 پست
دی 93
32 پست
آذر 93
43 پست
آبان 93
23 پست
مهر 93
10 پست
شهریور 93
60 پست
مرداد 93
88 پست