ساده باش

ساده که می شوی همه چیز خوب می شود.
خودت

غمت
مشکلت
غصه ات

آدم های اطرافت
حتی دشمنت
یک آدم ساده که باشی برایت
فرقی نمی کند که تجمل چیست؟؟؟
ساده که باشی همیشه در جیبت
شکلات پیدا می شود....
همیشه لبخند بر لب داری
بر روی جدول های کنار خیابان راه می روی
زیر باران دهانت را باز می کنی
و قطره قطره مینوشی باران را
آدم برفی که درست می کنی
شال گردنت را به آن می بخشی
ساده که باشی بربری داغ با نان و پنیر
واقعاً عشق بازیست .....
آدم های ساده را دوست دارم
بوی ناب آدم می دهند
ساده که می شوی
فرمول نمی خواهی
ایکس تو همیشه مساوی ایگرگ توست
هر جایی به راحتی محاسبه می شوی
ساده که می شوی حجم نداری ، جایی نمی گیری
زود به یاد می آیی و دیر از خاطر می روی
ساده که می شوی کوچک می شوی
توی دل هر کسی جا می شوی
و باز همیشه در جیبت شکلات پیدا می شود.

/ 7 نظر / 44 بازدید
زهـــــرا

ساده که باشی همه دوستت دارند [دست][گل]خیلی زیبا بود و آموزنده[گل][دست]